بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2020

مجلۀ «فیلمنگار»، دیجیتال شد ۰

مجلۀ «فیلمنگار»، دیجیتال شد

پس از چند ماه وقفه در انتشار ماهنامه «فیلمنگار»، به دلیل آماده سازی بسترهای مورد نظر، این مجله ازشماره ۲۰۲ به صورت دیجیتال منتشر شده و نسخه های دیجیتالی این ماهنامۀ فیلمنامه نویسی در قابل دسترس است. www.filmnegar.ir  سایت شایان ذکر است آخرین شمارۀ چاپی...